Blekinge och Skånes kuster måste försvaras

Debatt Artikeln publicerades

Med anledning av artiklar i KB den 21 januari angående Hanöbuktens hälsotillstånd.

Död havsbotten, död fisk, illaluktande och missfärgat vatten samt minskat fiskbestånd.

En djupt oroad länsstyrelse har anmält förhållandet till regeringen som i sin tur gett havs- och vattenmyndigheten uppdraget att med hjälp av olika institutioner och experter utreda orsakerna till den uppkomna situationen.

Hur kan det komma sig atten myndighet är så djupt oroad medan mark- och miljödomstolen utan vidare meddelar att det ej föreligger hinder att låta uppföra en vindkraftspark om cirka åttio vindkraftverk i nu aktuellt område ute vid Taggen i Hanöbukten?

Beslutet överklagades men prövningstillstånd medgavs ej i Högsta domstolen. Ytterligare vindkraftspark omfattande 350–700 verk planeras i Hanöbukten.

Vindbruksplaner i all ära men det förefaller synnerligen inkonsekvent att en myndighet utan vidare finner att det ej föreligger hinder mot uppförande av den först nämnda vindkraftsparken medan länsstyrelsen och regeringen låter tillsätta en ytterst seriös utredning via Havsvattenmyndigheten om förhållandena i Hanöbukten.

Realiseras planerna påbyggnation av dessa vindkraftsparker inser lekmannen att uppförandet av verken kommer att ske över lång tid med miljöpåverkan på havet och botten där fundamenten ska gjutas. Hanöbukten med Blekinge skärgård och den Skånska kusten lär inte tillfriskna under överskådlig tid.

Vindkraftsverkens vara eller inte vara har undertecknad tidigare behandlat i ett inlägg i KB den 21 november 2012. I inlägget föreligger ett antal ännu ej besvarade frågor rörande bland annat behovet av och ekonomin kring dessa verk. Blir elen billigare för konsumenten?

Måtte det föreslagna Kustrådet snarast komma till stånd för att på ett kraftfullt sätt ifrågasätta förslag och beslut som inte alltid hör hemma i kustlandskapet. För att citera Bo Pellnäs anser jag att Blekinge och Skånes kuster måste försvaras.