Granska vindkraftsutbyggnaden

Debatt Artikeln publicerades

Vindkraftsatsningen torde vara bland de största och mest kontroversiella infrastrukturprojekt som Sverige någonsin startat. Vi uppmanar därför Riksrevisionen att genomföra en granskning av vindkraftsatsningen med detta syfte. Det skriver tolv skånska folkpartister.

Sedan en tid pågår en alltmer intensiv debatt i medierna om satsningen på en storskalig utbyggnad av vindkraft i landet. Både experter och stora grupper medborgare ifrågasätter vindkraftens så kallade klimatnytta och om kostnaderna står i rimlig proportion till de ekonomiska och andra uppoffringar som utbyggnaden kräver.

En debatt om vindkraften är både naturlig och nödvändig men det är mycket otillfredsställande att dess innehåll och tillgängliga fakta till stora delar kan uppfattas som överdrivna partsinlagor.

Det grundläggande motivet för utbyggnaden är att vindkraft är klassad som förnyelsebar energi och att den kommer att bidra till att minska utsläppen av koldioxid från annan elproduktion. Inga mål är satta för denna minskning och någon granskning av hur stor minskningen är eller var den sker verkar inte förekomma, i vart fall inte från regeringens eller energimyndighetens sida.

  De mål som är uppsatta gäller den elenergi som skall produceras med nytillkommen förnyelsebar energi och det antas eller underförstås därvid att en tillkommande KWh vindkraftproduktion alltid ersätter en befintlig KWh kolkraftproduktion någon annanstans.

  Regeringen har inte gjort någon beräkning av den totala kostnaden för elkonsumenterna för vindkraftutbyggnaden. Energimyndigheten gjorde år 2010 en beräkning av den totala elcertifikatskostnaden 2010 – 2035 för alla kvotpliktiga kunder i systemet, alltså inte bara vindkraft. Den beräknades till 132 miljarder kronor.

  Utöver elcertifikaten måste en betydande post i en beräkning vara kostnaderna för den utbyggnad av stamnätet och utlandskablarna som blir nödvändiga om vindkraftplanerna skall kunna genomföras.

  Svenska Kraftnät gjorde i en utredning 2008 om konsekvenser för vindkraftutbyggnaden en översiktlig uppskattning av de sammanlagda investeringarna för nätutbyggnad och reglerbehov till cirka 25 miljarder kr, därtill kommer kostnader för ökade överföringsförluster på cirka 7,5 miljarder kr. Någon beräkning av kostnaderna för utbyggnad av sekundärnäten har oss veterligen aldrig gjorts.

  Enligt Föreningen svenskt landskapsskydd blir de totala kostnaderna för den planerade utbyggnaden av vindkraft cirka 300 miljarder kr. Samtidigt hävdar både Energimyndigheten och branschorganisationen Svensk Vindenergi att om man tar hänsyn till vinster i form av lägre elpriser som vindkraftutbyggnaden påstås medföra, kommer elkonsumenterna inte alls att få några ökade elkostnader.

  Vindkraftsatsningen torde vara bland de största och mest kontroversiella infrastrukturprojekt som Sverige någonsin startat.

  Medborgarna har all rätt att kräva en grundlig redovisning av de ekonomiska konsekvenserna av projektet samtidigt med en beräkning och värdering av den så kallade klimatnyttan. Vi uppmanar därför Riksrevisionen att genomföra en granskning av vindkraftsatsningen med detta syfte.

  Krav på oavhängighet och behovet av en balanserad och bred debatt gör att vi finner det önskvärt att det är just Riksrevisionen som tar på sig denna uppgift.

  Percy Eriksson(FP), Östra Göinge

  Ulf Sjöström(FP), Hässleholm

  Marie Keismar(FP), Hörby

  Björn Zorec(FP), Örkelljunga

  Krister Bergsten(FP), Bjuv

  Carina Ingelsson(FP), Kävlinge

  Gunilla Lundström(FP), Lomma

  Martin Nilsson(FP), Perstorp

  Sven Rosengren(FP), Skurup

  Torbjörn Ekelund(FP), Svalöv

  Urban Fasth(FP), Ystad

  Einar Fjellman(FP), Ängelholm