Jämställdhet, demokrati, tillväxt och jobb hänger ihop

Debatt Artikeln publicerades
Barnomsorg på obekväm arbetstid gynnar jämlikheten, menar insändarskribenterna.
Foto: Alf Pergeman/TT
Barnomsorg på obekväm arbetstid gynnar jämlikheten, menar insändarskribenterna.

Idag är det den 8 mars, Internationella kvinnodagen. Dagen har sitt ursprung för mer än 100 år sedan. Redan då instiftades den för att synliggöra kampen för en jämställd värld.

Vi har kommit en bit sedan dess. Idag är det självklart med lika rösträtt för kvinnor. Allas rätt att delta i arbetslivet i alla yrken. Gemensam barnomsorg och äldrevård. Delad föräldraförsäkring.

Dessa reformer har av oss Socialdemokrater drivits fram under lång kamp och ofta hårt motstånd från borgerligt håll. Men de har på olika sätt bidragit till att kvinnor på ett rättmätigt sätt kunnat ta stora kliv in i arbetslivet och i de beslutande församlingarna och därmed skapat en mer riktig demokrati!

Men vi vet alla att kampen måste gå vidare!

Sverige ligger i flera avseenden långt fram när det gäller jämställdhet men fortfarande har kvinnor lägre löner än män. Kvinnor har sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och har en sämre arbetsmiljö än män. Sverige är fortfarande inte jämställt. Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop. All kompetens ska tas tillvara på arbetsmarknaden. På så sätt kommer kvinnors sysselsättning öka.

Välfärden skapar en stor offentlig sektor som ger arbete till framför allt kvinnor. Det är mindre bra att många – som arbetar inom välfärdssektorn – känner en speciell stress över att det är patienter, elever, vårdtagare eller förskolebarn som hamnar i kläm när resurserna inte räcker till.

Välfärden i Sverige ska hålla en hög kvalitet. Det kräver att personalen i välfärdens verksamheter har rätt kompetens, möjlighet att utöva och utveckla sin profession, och inte minst goda arbetsvillkor, vilket ger många kvinnor bättre arbetsmiljö.

Det är unga och framför allt unga kvinnor som mår allt sämre. Det är också i gruppen unga kvinnor som andelen otrygga anställningar är störst. Här finns ett tydligt samband mellan anställningsvillkor och välmående. Det är dessutom bevisat att osäkra och korta anställningar innebär mer ensidiga och monotona arbetsuppgifter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling.

En mer jämställd värld gynnar män, kvinnor, barn och därmed hela samhället, demokratin och tillväxten.

Socialdemokraterna vill:

Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Alla ska kunna leva på sin egen lön

Jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas kontinuerligt

Genusperspektiv ska ha genomslag i forskning och utveckling

Delade turer inom äldreomsorgen ska avskaffas

Införa barnsomsorg på obekväm arbetstid

Idag är vi i Broby och Knislinge. Kom gärna och prata jämställdhet med oss!

Anders Bengtsson (S)

Lena Dahl Wahlgren (S)

Miklos Liewehr (S)

Sylva Andersson-Karlsson (S)

Per af Forselles (S)

Joakim Vendel (S)