Ta en paus i tillsynen av småskalig vattenkraft

Glenn Oredsson

Nytt regelverk kring tillsynsarbetet på vattenkraft är på väg och Skåne bör invänta denna innan fler tillsyner sker.

Vi behöver ha ett nytt regelverk kring småskalig vattenkraft där fokus läggs på kostnadseffektiva åtgärder och inte på kvävande byråkrati. Innan detta är på plats måste Länsstyrelsen i Skåne göra som Västra Götaland, nämligen att pausa sin tillsyn.

Småskalig vattenkraft och dammar är kanske de äldsta människopåverkade ekosystem vi har. De har i hundratals år genererat kraft till det som samhället behövt och det senaste seklet har det handlat om elström. Under lång tid – även efter miljöbalkens införande 1999 – betraktades verksamheten som laglig eftersom det fanns tillstånd från den tid då de byggdes.

Men så gjordes plötsligt en ny tolkning av regelverket och därmed öppnas vägen för att tusentals ägare av dammar och kraftstationer kan fastna i miljöbyråkratins nät. Redan tillståndsprövningen kan knäcka de flesta ekonomiskt och då har ändå inte en enda miljöåtgärd genomförts. Och den som finner denna process lönlös att ens påbörja, avkrävs det tillstånd för utrivning.

Vanliga landsbygdsbor, småföretagare, sitter därmed fast i en rävsax med oöverstigliga kostnader och konsekvenser. För vad händer med landskapet och de som där bor när reglerade vattendrag plötsligt försvinner?

För Lantbrukarnas Riksförbund är detta en rättsosäker och helt orimlig hantering. Småskalig vattenkraft är en hållbar elproduktion, den utgör ett företagande på landsbygden och den är en del av kulturlandskapet. I dessa tider av torka och lågt grundvatten är dammarna dessutom viktiga för att värna om vattenresurserna.

Vi vill därför se att de här verksamheterna får möjlighet att utvecklas och är övertygade om att det går att kombinera med en rimlig tillståndsprövning och miljöåtgärder där det är ekonomiskt försvarbart.

Glädjande nog är det många som instämmer med oss. I riksdagen finns en bred majoritet bakom kravet på ett nytt regelverk och detta förbereds just nu i regeringen. Samtidigt jobbar branschen med att skapa en fond som ska stå för en del av finansieringen av åtgärderna.

Vi tycker det är rimligt att tillsynsarbetet avvaktar det nya regelverket. Därför välkomnar vi beslutet av Länsstyrelsen i Västra Götaland som valt att göra just detta.

Vi förväntar oss nu att Skåne går samma väg.