Fria ord

Bisarr särtaxa för va-anslutning vid kusten

Fria ord Artikeln publicerades

Cirka 1 300 sommarstugeägare och permanenthus längs kusten skall tvångsanslutas till avlopp av "miljöskäl". Anslutningsavgift måste betalas men fysisk anslutning är inte tvingande. Hur nu detta går ihop med motiveringen "miljöskäl" kan man fråga sig.

Kristianstads kommunfullmäktige har fattat beslut om så kallad särtaxa vad gäller Kaptenens väg. Taxan är överklagad till Statens VA-nämnd.

För Östra Sand och Äspet har kommunfullmäktige ännu inte fattat beslut om taxa.

Nu skall fastighetsägarna i Ö Sand och Äspet skriva på ett avtal angående kommunalt avlopp in blanco. Avtalet skall vara underskrivet senast den 15 september utan vi vet anslutningens kostnad och taxa. Skrivs inte avtalet på anser C4 Teknik att tomterna är obebyggda!

Har konsultupphandling och upphandling av utrustning (bland annat LTA pumpar för mer än 15 miljoner kronor) till VA utbyggnaden skett enligt Lagen om offentlig upphandling? Är det så enkelt att lagen inte följts och därför Chefen för C4 Teknik nyligen stängts av från sin tjänst?

Att det fanns fel i beslutsunderlagen påpekades av numera före detta moderaterna Nils-Arne Bidsell (FP), Ulf Persson (C) och Filip Nilsson redan innan beslut fattades i fullmäktige för Kaptenens väg.

Men det resulterade i att Kristianstads moderatledare Bengt Gustafson till och med "slängde ut" sina partibröder i kylan från Moderaterna bland annat för att Bidsell, Persson och Nilsson ansåg att beslutsunderlagen i VA-frågan var felaktiga och ville återremittera hela VA-ärendet. Om fel finns i kalkylunderlaget uppfylls kriterierna för särtaxa?

Kristianstads kommun vill även tillämpa särtaxa till sommarstugorna i Ö Sand och Äspet vilket beräknas medföra en fördyring på kanske cirka 40 000 kronor för varje fastighetsägare. Åtskilliga hus (fritidshus) används enbart sommartid.

Alltså varför måste vi underteckna ett avtal utan att veta vad totalkostnaden för varje fastighet blir? Det vet vi ju inte eftersom kommunfullmäktige ännu inte fattat beslut om taxan i Östra Sand och Äspet.

Heléne Fritzon (S) fick enöppen fråga här (23/8) av Gertrud Berglund. "Bor man längs Kolonivägen i Östra Sand tillhör man ett verksamhetsområde och betalar normaltaxa för att ansluta sitt avlopp till det kommunala nätet.

Övriga fastigheter tillhör samma verksamhetsområde som Östra Äspet och betalar särtaxa! Taxan innebär att man betalar mer än dubbelt mot närmaste granne.

Vari ligger rättvisan i detta? Är inte denna särbehandling av vissa skattebetalare ren diskriminering? Hur och när fattades beslutet om särtaxa i kommunfullmäktige? Några reservationer?"

Inget svar har ännu kommit!

Centerpartiet har tydligen kommit underfund med felaktigheterna. Ulf Persson (C) "Avgifterna för VA-anslutning bör vara lika i hela kommunen, oavsett var man bor." (Citat från Centerns valunderlag).

Följande frågor ställer vi nu till samtliga politiska partier i Kristianstads kommun. Skriver du som politiker själv på ett avtal utan att känna till kostnaden? Anser du det rimligt att tvångsansluta fastigheter och samtidigt utdebitera särtaxa? Anser du det rimligt att inte likabehandla alla fastighetsägare i kommunen enligt ovan citerade inlägg?

Alltså släpp prestigen, fundera igenom problematiken och ni kommer säkert fram till att ni måste likabehandla alla fritidshus och permanenthus i kommunen och inte särbehandla vissa.

Och har inte Lagen om offentlig upphandlig hittills följts då blir ett beslut om särtaxa än mer bisarrt.