Fria ord

Kommunen utnyttjar inte VA-särtaxan

Fria ord Artikeln publicerades

Svar till "Oskäligt dyr VA-särtaxa i Yngsjö" (26/11) av Ingvar Persson.

Utbyggnaden av VA längs kusten är ett stort och politiskt viktigt projekt för tekniska nämnden (TN) på ung 150 miljoner kronor.

Projektet medför att ny teknik skall införs, och mycket nytt beslutsunderlag har tagits fram. TN har därefter tagit alla strategiska beslut kring projektet.Reaktionen mot särtaxan var väntad. Men beslutet är grundat på allmänna vattentjänstlagen, för att garantera rättvis behandling av alla abonnenter. Fastighetsägare med kostnadsmässigt dyrare anslutning än normaltaxan, skall inte subventioneras av de övriga abonnenterna.

Ingvar Persson liksom alla andra abonnenter skall ha full möjlighet att överklaga och söka prövning hos va-nämnden, då det ger en garanti mot feldebitering.

Det är dyrare att dra in VA i ett äldre bostadsområde. Vid nybyggen ingår gatukostnaden i tomtpriset. För Kaptenens väg skall vägar/gator grävas upp och återställas. Därutöver så skall en liten pumpstation installeras på varje tomt på grund av att många fastigheter ligger lågt och att grundvattnet ligger högt.

Anläggningsavgiften i form av särtaxa, som är beslutad på 120 600 kr, är inte hög. Men allt beror på vad man jämför med – vår normaltaxa (för villa) 85 000 kronor eller Tjörns på 225 000 kronor.Påståendet att kommunen utnyttjar projektet för att få en bättre väg för badgästerna är fel! Till skillnad från Eon, som i princip kan plöja ned elledningar på ett "spadtags djup", skall VA-ledningar ligga frostfritt vilket innebär 1,20 m. Det gör att schakten oundvikligen kommer att påverka vägen.

Om inte hela vägkroppen görs i ordning, kommer halva vägen att sätta sig mer än den andra och garantiarbeten göras i efterhand. Detta blir dyrare i längden. Den mycket erfarne konsult vi använt för projekteringen har därför valt som mest prisvärda alternativ att hela vägkroppen görs i ordning.

Ett beslut som även lantmäteriförrättaren vid mötet med markägarna uttryckligen ansåg som ett klokt val.

Den kommunala toaletten vid stranden ska anslutas till VA-nätet. Påståendet att detta skulle belasta de boende på Kaptenens väg är felaktigt! Toaletten ligger utanför verksamhetsområdet och kommunen debiteras den totala självkostnaden via ett separat avtal och belastar inte abonnenterna på Kaptenens väg annat än via skattesedeln.

Till sist så följer vi vattenöverdomstolens beslut (DTVa7/1992), där man första gången beslutade om placering respektive ägande/betalning samt underhåll av LTA-pumparna.

Den konstruktiva dialog vi har med förhandlingsgruppen som företräder fastighetsägarna vid Kaptenens väg, har underlättat för bägge parter. Det har varit en dialog som kännetecknats av kompetens och respekt från båda sidor. Låt oss fortsätta i den andan för bästa gemensamma resultat.Ulrika Tollgren (S)